6 kyu

 • ashi sabaki
 • ukemi
 • katatedori aihanmi
  • ikkyo
  • shiho nage
 • katatedori gyakuhanmi
  • uchikaiten nage

5 kyu

 • katatedori aihanmi
  • nikyo
  • sankyo
  • kotegaeshi
  • irimi nage

4 kyu

 • katatedori gyakuhanmi
  • ikkyo
  • nikyo
  • sankyo
  • udekime nage
  • shiho nage
 • shomenuchi
  • ikkyo
  • irimi nage
 • ryotetori
  • kokyu nage
 • suwari waza
  • katatedori aihanmi
   • ikkyo
   • nikyo

3 kyu

 • shomenuchi
  • nikyo
  • sankyo
  • yonkyo
  • shiho nage
  • kote gaeshi
 • yokomenuchi
  • ikkyo
 • suwari waza
  • aihanmi
   • sankyo
   • kote gaeshi
   • irimi nage

2 kyu

 • yokomenuchi
  • nikyo
  • sankyo
  • irimi nage
  • shiho nage
  • kotegaeshi
  • gokyo
 • katadori menuchi
  • ikkyo
  • nikyo
  • sankyo
  • shiho nage
  • kotegaeshi
  • udekime nage
  • koshi nage
 • ryotetori
  • kotegaeshi
  • shiho nage
  • irimi nage